Objavljeni naucni radovi

Objavljeni naucni radovi Objavljeni naucni radovi

Objavljeni naučni radovi

1. Uticaj ekstravertnosti-introvertnosti na školski uspjeh učenika osnovne škole. (1974). Novi Sad : "Pedagoška stvarnost" 9

2. Obimnost domaćih zadataka i sedmični ritam radnih sposobnosti učenika. (1976). "Putevi i dostignuća u obrazovanju i vaspitanju". Sarajevo: RPPZ br. 2

3. Kolektivne aktivnosti učenika u slobodnom vremenu u školama srednjeg usmjerenog obrazovanja i vaspitanja. (1977). Mostar: "Škola danas" 4

 

4. Domaći zadaci i opterećenost učenika. (1976). Zagreb: "Pedagoški rad" 7-8

5. Povezanost marksističkog i društveno-političkog obrazovanja i vaspitanja i učeničkog samoupravljanja. (1979). Sarajevo :"Naša škola" 7-8

6. Mogućnosti primjene esej-testa u identifikaciji uzroka slabog uspjeha učenika (1981). Osijek : "Život i škola" 7-8

7. Potreba i mogućnost organizovanja NRNT u obradi književnog teksta (1981). Beograd: "Pedagogija" 2

8. Samoupravljanje učenika i nastavnika u redovnoj nastavi (1982). Beograd: "Pedagogija" 2-3, str. 241-248.

9. Uticaj NRNT u obradi književnog teksta na uspjeh učenika na razumijevanje pročitanog teksta (1982). "Naša škola", Sarajevo 5-6

10. Neke mogućnosti razvijanja novih modela nastavnog rada (1982). "Naša škola" 7-8

11. Individualizovan rad na književnom tekstu i brzina čitanja (1983). Sarajevo: "Naša škola" 9-10

12. Pedagoška funkcija odjeljenjskog starješine u moralnom razvoju učenika (1984). Sarajevo : "Naša škola" 5-6

13. Marksistička utemeljenost nauke. (1984). Banja Luka : "Nastava" Banja Luka 2

14. Naučno-istraživačka djelatnost u funkciji unapređivanja vaspitanja i obrazovanja (1984). Sarajevo: "Prosvjetni list"

15. Pokušaj identifikovanja uzroka uspjeha učenika srednjeg usmjerenog obrazovanja i vaspitanja primjenom semantičkog diferencijala (1981). Tuzla: "Putokazi" 3-4

16. Razvoj i problemi pedagoške nauke u Bosni i Hercegovini 1945-1980. (1986). Sarajevo: "Naša škola" 1-2

17. Proučavanje efikasnosti i kvaliteta osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja na području banjalučke regije (1985). Banja Luka : "Nastava" 4

18. Razvojni tokovi i dometi didaktičke teorije i istraživanja u Bosni i Hercegovini. (1986). Beograd : "Pedagogija" 1

19. Savremeni tokovi naučno-istraživačke pedagoške djelatnosti u BiH. (1986). Zbornik – Materijal VI kongresa pedagoga Jugoslavije. Maribor

20. Prilozi bosanskohercegovačkih pedagoga razvijanju savremene metodike vaspitnog rada (1986). Novi Sad : "Pedagoška stvarnost"

21. Savremeni tokovi u metodici nastave sh-hs jezika i književnosti, matematike i poznavanja prirode i društva (1987). Banja Luka: "Nastava" 6

22. Vrednovanje rada učenika, nastavnika i vaspitno-obrazovnih organizacija (1987). Beograd: "Ekonomika obrazovanja" 2

23. Nastava različitih nivoa težine u poznavanju prirode i društva (1987). Banja Luka : "Nastava" 7

24. Diferencirana nastava biologije (koautorstvo). Banja Luka: "Nastava" 8

25. Utvrđivanje rezultata vaspitnog rada u odjeljenjskoj zajednici (1987). Sarajevo: "Naša škola" 3-4-5-6

26. Od edukacije do samoedukacije. (1988). "Prosvjetni list" br. 752, 2. III

27. Inovacije u redovnoj, dopunskoj i produžnoj nastavi u funkciji vaspitanja učenika za samoupravljanje .(1988). "Samoupravna škola" 1

28. Rad u parovima u nastavi biologije (1988). Mostar : "Škola danas" 1-2

29. O pedagoškim pogledima i koncepcijama Vase Pelagića. Tuzla: "Putokazi" 2

30. Nastava različitih nivoa težine matematike (koautorstvo). (1988). Kruševac: "Inovacije" 2

31. Nastava poznavanja prirode različitih nivoa težine (1988). Tuzla: "Putokazi" 3-4

32. Značaj "Prosvjetnog radnika" u unapređivanju rada u osnovnoj školi (1988). Banja Luka: "Nastava" MPZ 9

33. Naučno-istraživački rad u osnovnom obrazovanju i vaspitanju u Bosni i Hercegovini (1945-1980) (1989). Zbornik "100 godina učiteljstva" u Bosni i Hercegovini. Sarajevo: SOUR "V. Masleša" i SIZ osnovnog obrazovanja i vaspitanja BiH.

34. Učešće bosanskohercegovačkih naučnih pedagoških radnika u radu naučnih i stručnih skupova (1945-1980). (1989). Zbornik "100 godina učiteljstva" u Bosni i Hercegovini. Sarajevo: SOUR "V. Masleša" i SIZ osnovnog obrazovanja i vaspitanja BiH.

35. Razvojni tokovi i osnovna obilježja vrednovanja rada u školama drugih zemalja. (1989). Banja Luka: "Nastava" 12

36. Periodizacija razvoja pedagoške nauke u BiH od 1945-1980 (1989). Banja Luka: "Naša škola" 3-4

37. Rezultati trogodišnjeg istraživanja o vrednovanju rada učenika, nastavnika i vaspitno-obrazovnih organizacija. (1989). "Prosvjetni list" 785

38. Ispitivanje i unapređivanje čitanja. Beograd: "Nastava i vaspitanje" 4

39. Stvaralačke aktivnosti pionira u funkciji njegovanja tradicija NOR-a i vrijednosti socijalističke revolucije. (1990). Tuzla: Zbornik "Škola u funkciji njegovanja i razvijanja tradicija NOR-a i socijalističke revolucije" 21-22

40. Koncepcija evaluacije vaspitno-obrazovnog rada. (1990). Neum: Zborniku "Odgojno-obrazovni sistem u novim prilikama", str. 361-368.

41. Kreatori nove edukacije (1991). "Prosvjetni list" br. 816., od 10.6.1991.

42. Nastavnik u uslovima savremenih promjena, Zbornik radova sa Simpozijuma na istu temu (uvodni referat) (1991). B. Luka: Pedagoška akademija

43. Efikasnost modela kompleksnijeg vrednovanja rada učenika u srednjoj školi (1990). Novi Sad: "Pedagoška stvarnost" br. 3-4

44. Pojam, predmet i zadaci metodike nastave početnog čitanja i pisanja. (1994). Zbornik II. B. Luka : Pedagoška akademija

45. Didaktičke specifičnosti nastave različitih nivoa složenosti. (1994). "Slovesa" br. 1

46. Cilj, zadaci i sadržaji vaspitno-obrazovnog rada u uslovima savremenih promjena (1995). B. Luka: "Naša škola" br. 1-2 str. 3-21.

47. Doprinos srpskih prosvjetitelja unapređivanju nastave(1996). B. Luka Banja Luka: "Naša škola" 1-2 str.65-77.

48. Dalji razvoj pedagogije i modernizacija univerzitetske nastave. (1996). Banja Luka: "Naša škola" 3-4 str. 293-299.

49. Epistemološke odrednice školske pedagogije. (1997). Beograd: "Nastava i vaspitanje" br. 2-3, str. 342-349.

50. Međuzavisnost teorije i prakse u modernim oblicima edukacije nastavnika. (1995). Novi Sad: "Pedagoška stvarnost" br. 9-10, str. 557-564.

51. Razvijanje nastavnih sistema.(1996). Beograd: Zbornik "Obrazovanje i ljudski faktor danas" str. 523-528.

52. Stvaralačka participacija studenata u nastavno-naučnom procesu. (1997). Banja Luka: "Aktuelnosti" br. 3, str. 43-46.

53. Epistemološko-teorijska razgraničenja i organizaciono-sistemska poboljšanja pozicija savremenih metodika. (1997). Banja Luka : "Naša škola" br. 3-4, str. 192-202.

54. Istraživačko-empirijska evaluacija mogućnosti samoučenja korištenjem udžbenika Poznavanje društva za IV razred osnovne škole. (1998). Užice: Zbornik radova sa naučnog skupa sa međunarodnim učešćem "Vrednosti savremenog udžbenika II" str. 103-116.

55. Aktuelnost Bakićevih ideja o podsticanju učenika na učenje. (1998). Banja Luka: "Naša škola" br. 1-2 , str. 79-86.

56. Metodika nastave početnog čitanja i pisanja – naučna i nastavna disciplina. (1998). Jagodina: Zbornik "Metodika naučna i nastavna disciplina" str. 177-183.

57. Razvijanje modela stvaralačke univerzitetske nastave. (1998). Kragujevac: Zbornik sa naučnog skupa: "Od liceja do savremenog univerziteta i univerziteta budućnosti“ str. 97-113.

58. Participativno-eksplorativna edukacija budućih nastavnika. (1998). Banja Luka: "Naša škola" br. 3-4, str. 81-91.

59. Od tradicionalne do kvalitetne škole. (1998). Banja Luka: "Radovi“ br. 1 str. 253-265.

60. Nove funkcije, zadaci i varijante savremenog udžbenika. (1999). Zbornik radova sa naučnog skupa sa međunarodnim učešćem "Vrednosti savremenog udžbenika III", Univerzitet u Kragujevcu – Učiteljski fakultet Užice, str. 163-171.

61. Učenik – centar nastavnog procesa. (1999). Beograd: "Pedagogija" br. 1-2, str. 60-62.

62. Komunikacija između učenika i nastavnika u responsibilnoj nastavi, Zbornik radova rusko-jugoslovenskog simpozijuma (Bgd), 16-17.12.1999. pod naslovom: "Pedagoška reforma škole", Ruska akademija obrazovanja i Zajednica učiteljskih fakulteta Srbije, 1999, str. 287-295.

63. Interaktivna nastava različitih nivoa složenosti – IN RNS. (1999). Banja Luka: Zbornik "Interaktivno učenje", str. 77-108.

64. Naučne vrijednosti stvaralačkog opusa akademika dr-a Petra Mandića (1999). Banja Luka: "Naša škola" br. 1-2, str. 15-24.

65. Razvojni put i društveno-pedagoški značaj časopisa "Naša škola", "Aktuelnosti", Glas srpski, B. Luka, br. 7/1999, str. 83-92.

66. Pelagićev doprinos unapređivanju nastave. (1999). Beograd: Zbornik radova sa naučnog skupa SANU i Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, održane 6-7. maja 1998., pod naslovom "Život i delo Vase Pelagića", str. 443-455.

67. Istraživačko-inovaciona nastava (početnog) čitanja i pisanja. (1999). Banja Luka: "Naša škola" br. 3-4, str. 64-72.

68. Etape responsibilne nastave. (2000). Beograd: "Nastava i vaspitanje" 1-2, str. 173-179.

69. Stvaralaštvo učenika u optimalno diferenciranoj nastavi, Zbornik 6/2000, Vršac, Viša škola za obrazovanje vaspitača, str. 163-169.

70. Responsibilna nastava. (2000). Banja Luka: Zbornik "Interaktivno učenje II" str. 159-213.

71. Demokratska participacija učenika u obrazovno-vaspitnom procesu u svjetlu teorija škole. (2000). Banja Luka: "Naša škola" br. 1

72. Tok i efekti responsibilne nastave. (2000). Novi Sad: "Pedagoška stvarnost" br. 5-6

73. Responsibilna nastava u kontekstu savremenih didaktičkih teorija. (2000). Beograd: "Pedagogija" br. 1, str. 22-43.

74. Metodski postupci obrade slova. (2000). Banja Luka: "Naša škola" br. 3-4, str. 70-87.

75. Razvojni tokovi metodike nastave početnog čitanja i pisanja. Banja Luka: "Radovi" br. 3, str. 137-157.

76. Škola prepoznatljivog obilježja. (2000). Beograd: Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja 33, str. 103-109.

77. Prof. dr Nikola Filipović (1926-2001). (2001). Banja Luka: "Naša škola" br. 1-2, str. 173-177.

78. Teorijske osnove Škole života i kvalitetne škole. (2001). Banja Luka: "Naša škola" br. 3-4, str. 11-29.

79. Razvojni tokovi i perspektive individualizovane nastave. (2001). Beograd: "Pedagogija" br. 4, str. 19-30.

80. Naučna utemeljenost i ostala obilježja Bakićevog didaktičkog sistema (2001). Banja Luka: Zbornik "Dr Vojislav Bakić utemeljivač pedagoške nauke kod Srba", str. 133-152.

81. Podsticanje darovitosti i kreativnosti u okviru inovativnih modela univerzitetske nastave. (2001). Vršac: Zbornik 7 – Darovitost u studentskoj populaciji, str. 278-285.

82. Usponi i stranputice u savremenoj didaktici. (2001). Banja Luka: Zbornik "Filozofsko-filološke nauke na početku 21. vijeka", str. 767-775.

83. Porodična pedagogija – naučna disciplina. (2001). Banja Luka: "Naša škola", br. 1-2, str. 21-30.

84. Planiranje i evaluacija naučno-istraživačkog rada, Zbornik "Položaj nauke u RS", Ministarstvo nauke i kulture, Univerzitet u B. Luci i Univerzitet u Srpskom Sarajevu, Banja Luka, 2001, str. 96-103.

85. Komponente interaktivne lekcije u građanskom obrazovanju, Zbornik "Demokratija i ljudska prava", CIVITAS, BiH, 2002, str. 207-235.

86. Klasifikacija modela individualizovane nastave. (2002). Podgorica: "Vaspitanje i obrazovanje" br. 1, str. 116-122.

87. Porodične uloge u pedagoškoj teoriji i praksi (2002). Banja Luka: Zbornik "Nauka i naša društvena stvarnost", str. 413-422.

88. Struktura i tok interaktivne lekcije u obrazovanju za demokratiju i ljudska prava. (2002). Banja Luka: "Naša škola" br. 3-4, str. 147-175.

89. Nastavnik u tradicionalnoj i stvaralačkoj univerzitetskoj nastavi (2002). Temišvar: Zbornik sa Naučnog skupa sa međunarodnim učešćem "Podsticanje darovitosti na studijama iz ugla Bolonjske deklaracije" 21-22.

90. Razvijanje standarda metodičkog obrazovanja budućih učitelja. (2003). Užice: Zbornik "Obrazovanje i usavršavanje učitelja“, str. 399-408.

91. Fundamentalna pitanja pedagogije sporta. (2003). Beograd: "Pedagogija" br. 1, str. 17-29.

92. Pedagoški savjetodavni rad u grupi sportista. (2003). Banja Luka: "Naša škola" br. 1-2, str. 67-86.

93. Individualni savjetodavno-pedagoški rad sportskog trenera. (2003). Banja Luka: "Naša škola" br. 3-4 str. 41-62.

94. Teorijsko-metodološki pristup proučavanju porodičnog vaspitanja, Zbornik radova sa Naučnog skupa " Jedinstvo nauke danas" Filozofski fakultet u Banjoj Luci, Knjiga 4, Tom II, 2003., str.383-289

95.Obrazovanje darovitih učenika i skriveni kurikulum, Zbornik 9, Radovi sa međunarodnog Naučnog skupa " Mesto darovitih u kurukularnoj reformi, Viša škola za obrazovanje vaspitača, Vršac, 2003., str.97-102

96. Slobodne waldrofske škole, " Naša škola" , Banja Luka, br. 1-2/2004., str. 24-40

97.Obučavanje nastavnika i učenika za nenasilno i pedagoški stimulativno komuniciranje u nastavi, Zbornik radova sa Naučnog skupa s međunarodnim učešćem "Komunikacija i mediji u savremenoj nastavi" , Učiteljski fakultet u Jagodinu i Institut za pedagoška istraživanja u Beogradu, 2004., str.289-302

98. O naučnom radu pedagoga beogradskog kruga, u Zborniku radova sa Naučnog skupa povodom 80 godina od rođenja prof. dr. Nikole M. Potkonjaka " Jugoslovenska pedagogija drzge polovine 20 vijeka". Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, štampa Učiteljski fakultet Užice, 2004., str. 289-303

99. Mjerenje i poboljšanje brzine čitanja naglas i u sebi, te ispitivanja i unapređivanja rada na književnom tekstu, u II knjizi grupe autora Dmitrović, O.P. i saradnici: Usavršavanje nastavnika", Pedagoški fakultet, Bjeljina, 2004., str. 157-215

100. Unapređivanje obrazovanja za demokratiju i ljudska prava, Banja Luka, " Naša škola", br. 3-4/2004, str. 5-33

101. Tradicionalni i savremeni modeli nastavnog rada, u Zborniku radova sa naučnog skupa " Tradicija i savremenost", Banja Luka: Filozofski fakultet, 2004, str. 1053-1062

102. Planiranje efikasne nastave u obrnutom dizajnu, Banja Luka, " Naša škola", br. 1-2/2005, str. 143-158

103. Doprinos Petra Mandića razvoju didaktike, u Spomenici Petra Mandića, Banja Luka: Akademija nauka i umjetnosti RS-a, 2006, str. 225-236

104. Interaktivno obučavanje nastavnika za individualizaciju učenja čitanja i pisanja u inkluzivnoj nastavi, u Zborniku radova " Individualizacija i inkluzija u obrzaovanju", sarajevo: CES, 2006., str. 14-32

105. Metodološko i stručno metodičko osposobljavanje nastavnika za individualizaciju učenja u inkluzivnoj nastavi, Banja Luka: " Naša škola". br. 3,472006, str. 28-72

106. Interaktivno obučavanje nastavnika i učenika za nenasilno rješavanje sukoba, u Zborniku radova sa Međunarodne naučne konferencije " Razvijanje komunikacionih kompetencija nastavnika i učenika", Kragujevac: Univerzitet u Kragujevcu, Pedagoški fakultet u Jagodini i Filološki-umjetnički fakultet u Kragujevcu, 2006., str. 162-174

107. Naučno-metodološke vrijednosti pedagoško-didaktičkog opusa prof. dr. Nikole S. Filipovića, Istočno Sarajevo: " radovi" Filozofski fakultet Pale, br. 9/2007., str. 1-16.

108. Epistemiološke odrednice metodike nastave srpskog jezika i književnosti, Banja Luka: " Naša škola" , br. 1-2/2007, str. 61-67

109. Pedagoški pogledi i didaktička shvatanja dr Koste Grubačića, Zbornik radova sa naučnog skupa " Doprinos Srba iz Bosne i Hercegovine nauci i kulturi", Istočno Sarajevo: Filozofski fakultet Pale, 2007, str.383-393

110. Razvijanje kognitivnih sposobnosti učenika, ( 2008 ), Banja Luka: 1-2, str. 5-23

111. Modeli inovativne univerzitetske nastave   ( 2005 ): Zbornik radova sa naučnog skupa " Nauka i obrazovanje", str.317-328

112. Temeljni kvaliteti rada učenika u efikasnoj nastavi, Banja Luka

113. Unapredjivanje univerzitetske nastave u duhu Bolonjaskog procesa. Banja Luka

114. Ilić, M. (2010). Nacionalno i interkulturalno vaspitanje u vrijeme globalizacije. Zbornik radova sa naučnog skupa sa međunarodnim učešćem „Mogućnosti nacionalnog vaspitanja u vreme globalizacije“. Vranje: Učiteljski fakultet, str. 99-107.

115. Ilić, M. (2009). Odgojno-obrazovni efekti inkluzivne nastave. Odgojne znanosti, br. 18, Zagreb: Sveučilište u Zagrebu. Učiteljski fakultet, str. 363-380.

116. Ilić, M. (2009). Inkluzivna škola. Zbornik radova sa naučnog skupa „Buduća škola“ I, Beograd: Srpska akademija obrazovanja, str. 445-463.

117. Ilić, M. (2009). Evaluacija inkluzivne nastave. Banja Luka: „Naša škola“, br 1-2, str. 21-40.

118. Ilić, M. (2009). Metodološke specifičnosti porodične pedagogije. Zenica: „Didaktički putokazi“, br. 54, str. 5-12.  

119. Ilić, M. (2009). Razvoj pedagoške nauke i reformske promjene u obrazovanju i vaspitanju. Uvodni referat na Prvom kongresu pedagoga Republike Srpske. Zbornik sa Prvog kongresa pedagoga Republike Srpske, TOM I. Banja Luka: Naša škola, br. 3-4.

120. Ilić, M. i Jerković, Lj. (2009). Evaluacija očekivanih ishoda interaktivne obuke nastavnika za savjetodavni pedagoški rad sa roditeljima učenika. Zbornik radova sa Naučnog skupa „Obrazovanje i usavršavanje nastavnika - ciljevi i zadaci vaspitno-obrazovnog rada." Užice: Učiteljski fakultet. Kragujevac: Univerzitet.

121. Ilić, M. (2010). Savremena didaktika i tangentne nauke u zasnivanju i kreativnom razvijanju inkluzivne nastave. Zbornik radova sa naučnog skupa „Interdisciplinarnost i jedinstvo savremene nauke“. Istočno Sarajevo: Univerzitet u Istočnom Sarajevu. Filozofski fakultet Pale, str. 331-336.

122. Ilić, M. (2010). Odnosi u porodici i vaspitanje djece. Radovi, br. 13, Banja Luka: Filozofsi fakultet, str. 149-162.

123. Ilić, M. (2011). Kvalitet univerzitetske nastave i Bolonjski proces. Uvodni referat na Naučnom skupu „Kvalitet nastavnog i naučnog rada i Bolonjski proces“. Banja Luka: Filozofski fakultet, str. 9-44.

124.Ilić, M. (2011). Racionalizacija i modernizacija inicijalnog obrazovanja budućih učitelja. Zbornik sa naučnog skupa sa međunarodnim učešćem „Nastava i učenje (smetnje i problemi)“. Užice: Učiteljski fakultet, str. 353-364.

125.Ilić, M. (2011). Planiranje, ostvarivanje i evaluacija temeljnih kvaliteta rada učenika u efikasnoj razrednoj nastavi. Bijeljina: „Nova škola“, br. 8., str. 81-99.

126.Ilić, M. (2011). Pedagoška nauka i politika u razvoju i unapređivanju vaspitanja i obrazovanja. Zbornik sa naučnog skupa „Nauka i politika“. Istočno Sarajevo: Filozofski fakultet, str. 449-452.

127.Ilić, M. (2011). Dometi didaktike i modeli nastavnog rada. Godišnjak. Beograd: Srpska akademija obrazovanja, str. 203-224.

128.Ilić, M. ( 2011 ). Specifičnosti i efekti učenja učenika sa posebnim potrebama u inkluzivnoj razrednoj nastavi srpskog jezika str. 133-153, Tematski zbornik, Inkluzivno obrazovanje: Od pedagoške koncepcije do prakse, Filozofski fakultet u Novom Sadu, Odsjek za pedagogoiju.

129.Ilić, M. (2012). Naučni identitet metodike nastave početnog čitanja i pisanja. Zbornik radova sa naučnog skupa „Nauka i identitet“. Istočno Sarajevo: Univerzitet u Istočnom Sarajevu – Filozofski fakultet, Pale, str. 509-514.

130.Ilić, M. (2012). Ciljevi, zadaci i ishodi građanskog obrazovanja. Zbornik radova sa naučnog skupa „Nastava i učenje – ciljevi, standardi i ishodi“. Užice: Učiteljski fakultet, str. 201-214.

131.Ilić, M. (2012). Principi savremenog građanskog obrazovanja. Zenica: Didaktički putokazi, br. 63. god. XVIII, str. 1-5.

132.Ilić, M. (2012). Metodološke specifičnosti metodičkih istraživanja građanskog obrazovanja. Beograd: Pedagogija br. 4/2012., str. 470-483.

 

 

Zadnji put promjenjenponedjeljak, 18 Februar 2013 12:28
Više iz kategorije: « Strucni radovi

Komentiraj

Osigurajte unose na mjestima (*) gdje su oni neophodni.
HTML kod nije dozvoljen

na vrh

Popularno